People

Anastasiya Kazakova Kaspersky

Anastasiya Kazakova

Senior Public Affairs Manager at Kaspersky

Ms Anastasiya Kazakova is the Senior Public Affairs Manager at Kaspersky